Aktuellt

Utlysning av pris till geografilärare
Svenska Nationalkommittén för geografi och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) har beslutat att tillsammans utlysa ett årligt pris för lärare i geografi.

Datum för att nominera lärare har passerat (15/1 2018). För mer inormation om kommande konferenser och evenenemang - se SSAG:s hemsida här.

Om nationella prov
Nu har Provrapport 2017, Ämnesprov i geografi åk 9, publicerats.

Läs Provrapporten här

Provdatum

Provdatum för ämnesprov i geografi och övriga SO-ämnen, åk 9 läsåret 2017/2018

  • onsdag 18/4

  • fredag 20/4

Boka föreläsare

Vill du boka en föreläsare, anordna en workshop eller någon annan verksamhet för att utveckla lärares kompetenser inom geografi, nationella prov och/eller bedömning? Kontakta oss!

Rapportserie

Nationella provgruppen i geografi sammanställer rapporter som innehåller resultatredovisningar och analyser av exempelvis lärarenkät och fokusgrupper med elever i samband med ämnesproven i årskurs 9 och årskurs 6. Läs rapporterna här

Nationella ämnesprov i geografi för åk 9 Bedömningsstöd i geografi för åk 6

Vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet pågår arbetet med att utveckla nationella ämnesprov i geografi för åk 9 och bedömningsstöd i geografi för åk 6. Projektgruppen vid institutionen arbetar på uppdrag av Skolverket. Samtliga prov och bedömningsstöd utvecklas i samarbete med lärare, elever, ämnesteoretiker, ämnesdidaktiker och forskare. Utvecklingsarbetet innefattar även analys och rapportering av provresultat.

Bakgrund

Våren 2011 fastställde regeringen att ämnesprov i de fyra samhällsorienterande ämnena: geografi, historia, religion, samhällskunskap ska genomföras. Från den 1 juli 2011 följer grundskolan en ny läroplan och nya kursplaner, Lgr 11. Samtidigt infördes betyg från åk 6 och en ny betygsskala. Det första nationella ämnesprovet för årskurs 6 och 9 enligt den nya kursplanen genomfördes våren 2013. Från och med våren 2014 används provet även som stöd vid betygssättning.

Skolverket har regeringens uppdrag att i samarbete med universitet och högskolor ansvara för utveckling och genomförande av nationella prov. Syftet med nationella prov är enligt regeringen att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning samt att ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

Våren 2015 beslutade regeringen att nationella prov i SO och NO för åk 6 skulle upphöra. Beslutet kom sent vilket innebar att de nationella proven för åk 6 blev frivilliga vt 15. Skolverket fick i uppdrag att engagera provinstitutionerna i arbetet med att utveckla Bedömningsstöd för åk 6 i SO och NO. Syftet med bedömningsstöden är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Till skillnad från de nationella proven är bedömningsstöden inte obligatoriska för skolan att använda.

Utöver arbetet med prov och bedömningsmaterial, är projektets medarbetare engagerade i lärarutbildning, skolutveckling, nationella projekt samt i nationella och internationella nätverk.