Visualisering A

Visualisering B

Inrapportering av resultat för ämnesprov i geografi för åk 9

För åk 9 ska resultat på uppgiftsnivå för elever födda den 6:e, 16:e och 26:e i varje månad rapporteras in senast den 30 juni 2018.

Läs följande information innan du klickar på länken till Inrapportering av resultat.

Du behöver registrera dig som ny användare för att kunna rapportera in. Som inloggad kan du gå tillbaka och se dina inrapporterade resultat. Du kan också pausa i inrapporteringen och fortsätta vid ett annat tillfälle. Det går också att skriva ut den ifyllda inrapporteringen.

När du registrerar dig ombeds du skriva in det lösenord som finns tryckt på sidan 74 i häftet Bedömningsanvisningar för ämnesprovet i geografi för åk 9. Det kallas aktiveringskod. 

OBS! Du bör anteckna det användarnamn du tilldelas och det lösenord du väljer själv.

Det enda som ska registreras är elevernas resultat på ämnesprovets uppgifter samt elevens födelsenummer (ÅÅMMDD), kön och om eleven följer kursplanen i Svenska som andraspråk (SvA).

För att komma till inrapporteringen klickar du på denna länk:

Inrapportering av resultat

Frågor kring genomförande av resultatrapporteringen kan ställas via e-post till Lena Molin

Visualisering av provresultat

Vi vill ge dig och dina elever möjlighet att få ytterligare information om provresultatet med hjälp av två visualiseringsmodeller som bygger på de resultat du rapporterar in för varje elev.

Genom att rapportera in samtliga elevers provresultat får du, förutom ett korrekt provbetyg för varje elev, möjlighet att skriva ut två visualiseringsmodeller.

Frågor och synpunkter på visualiseringsmodellerna kan mailas till: natprov.geografi@edu.uu.se
Vi ser fram emot Din återkoppling!

Visualisering A – Resultat för en enskild elev

Denna visualisering visar elevens resultat på de olika uppgifterna i provet. Visualiseringen ger också en bild av hur de belägg eleven uppnått fördelas på de fyra förmågorna och nivåerna E, C och A. 

Visualisering B - Resultat för hela klassen

Denna visualisering visar det samlade resultatet för hela klassen/gruppen. Den visar hur stor andel (i %) av beläggen som eleverna i klassen uppnått. Visualiseringen ger en bild av hur klassens/gruppens samlade belägg fördelas på de fyra förmågorna och nivåerna E, C och A.

Här kan även en jämförelse mot rikets skolor göras. "Riket" representeras av de elever som valts ut med hjälp av de dagar de är födda, tre per månad, det s.k. urvalet, se Lärarinformationen. Denna jämförelse kan göras först när inmatade elever i urvalet nått ett tillräckligt antal för att utgöra ett statistiskt underlag. Det kommer troligen att inträffa 3-5 veckor efter provets genomförande. Säkerheten i detta urval ökar sedan över tid, och kan därmed förändras.