Provdatum

Enligt beslut av Skolverket är årets prov inställt.

Vid frågor om detta hänvisar vi till Skolverkets webplats och upplysningstjänst.  

Provdatum för det nationella provet i geografi och övriga SO-ämnen, åk 9 läsåret 2020/2021

  • tisdag 27 april (provet ska starta 09.00) DELPROV A
  • torsdag 29 april (provet ska starta 09.00) DELPROV B

Ett par veckor innan aktuella provdatum meddelar Skolverket till skolenheten vilket SO-ämne som skolan har tilldelats.

Pris till geografilärare

Svenska Nationalkommittén för geografi och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) utlyser årligen ett pris för lärare i geografi. Priset alterneras mellan lärare verksamma i grundskolan och gymnasieskolan. År 2020 riktas priset till lärare i geografi inom grundskolan.

Priset, som denna gång är på 30 000 kronor utdelas vid det årliga Kollokvium som Svenska Nationalkommittén för geografi inbjuder till den 28 oktober 2020, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

2020 års utlysning finns att ladda ned här. Nomineringar ska vara Geografilärarnas Riksförening tillhanda senast den 31 april 2020. 

För mer inormation om kommande konferenser och evenenemang - se SSAG:s hemsida.

.........................................................................................................................................

2019 års pris tilldelas Martin Röllgårdh vid Finnvedens gymnasium i Värnamo.

Juryns motivering

I nomineringen framgår det bland annat att Martin Röllgårdh, genom sin undervisning och lärargärning, inspirerat många elever till ett intresse för ämnet geografi. Han är en synnerligen kunnig geografilärare med stark vetenskaplig förankring i sin undervisning.

Att genomföra fältstudier är något av Martins kännemärke och han har också initierat och utvecklat användandet av GIS i skolans geografiundervisning. Genom ett initiativ från Martin har Värnamo kommun och Esri samverkat och fortbildat lärare i såväl grundskola som gymnasium. Även lärare från Växjö Katedralskola, däribland förslagsställaren, har därigenom fått möjlighet att utveckla arbetet med GIS i skolan.

Vidare är Martin är en påläst och kunnig geograf. Rumsliga aspekter samt platser och dess identitet är centrala begrepp i Martins arbete samtidigt som att han har utvecklat en form för att stärka geografiämnets roll i skolan. Ett exempel på det är att han på eget initiativ utvecklat ett parallellt arbete med såväl geografi 1 som geografi 2 - inom ramen för samma årskurs - för elever på gymnasieskolans Naturvetenskapliga program. Därigenom har geografiämnet kunnat hållas aktivt och satt en tydlig prägel på programmets samhällsvetenskapliga inriktning istället för att låta geografin skjutas åt sidan med argument som att ett mindre elevantal inte räcker för att skapa grupper eller liknande. Det beskrivna kan till synes te sig som en administrativ fråga, men initiativ av den typen är en absolut förutsättning för geografins fortlevnad, inte minst i mindre kommuner där annars ett vikande elevunderlag kan vara skäl för att lyfta bort ämnet från de få program där det ännu finns kvar i timplanen.

Sammanfattningsvis är Martins undervisning starkt vetenskapligt förankrad i ämnet samtidigt som han följer med och driver ämnet i en föränderlig värld. Han skapar engagemang hos sina elever och utvecklar deras geografiska kompetenser så att de är väl förberedda för vidare studier inom ämne.

2019-11-05

Styrelsen i Geografilärarnas Riksförening genom David Örbring