Inrapportering

Projektgruppen som konstruerar det nationella provet i geografi vid Uppsala universitet samlar in ett urval av elevprestationer samt resultat på uppgiftsnivå. Projektgruppen har också tagit fram en lärarenkät där samtliga lärare som genomfört det nationella provet i geografi lämnar synpunkter på provet. Resultaten och synpunkterna används för att förbättra och utveckla kommande prov. Vi ser fram emot din återkoppling!

INRAPPORTERING AV RESULTAT FÖR det nationella provet I GEOGRAFI ÅK 9

Resultat på uppgiftsnivå för elever födda den 6:e16:e och 26:e i varje månad rapporteras in senast den 30 juni 2019.

För att rapportera in resultat behöver du registrera dig som ny användare. Som inloggad användare kan du gå tillbaka och se dina inrapporterade resultat. Du kan också pausa i inrapporteringen och fortsätta vid ett annat tillfälle. Det går också att skriva ut den ifyllda inrapporteringen.

När du registrerar dig ombeds du skriva in det lösenord som finns tryckt i häftet Bedömningsanvisningar. Det kallas aktiveringskod. 

OBS! Du bör anteckna det användarnamn du tilldelas och det lösenord du väljer själv.

Det enda som ska registreras är elevernas resultat på ämnesprovets uppgifter samt elevens födelsenummer (ÅÅMMDD), kön och om eleven följer kursplanen i Svenska som andraspråk (SvA). Frågor kring inrapporteringen kan ställas via e-post till: natprov.geografi@edu.uu.se

Inrapportering av resultat

Lärarenkät

Alla lärare som genomfört ämnesprovet i geografi ska lämna synpunkter på provet genom att fylla i en digital lärarenkät. Läs informationen noga. Enkäten är öppen till och med den 30:e juni 2019.

Till lärarenkäten

Frivillig inrapportering

Läraren ges möjlighet till en frivillig inrapportering av en hel klass. En sådan inrapportering möjliggör en jämförelse på gruppnivå mellan den enskilda klassen och ett genomsnittligt urval av elever i Sverige. Om du har elever som tillhör det obligatoriska urvalet som ska rapporteras in och även vill göra den frivilliga inrapporteringen av en hel klass kan du göra detta samtidigt.

Visualisering av provresultat

Du som lärare kan också få ytterligare information om provresultatet i form av två visualiseringsmodeller. Dessa modeller bygger på de resultat du rapporterar in för varje elev.

Visualisering A
Denna visualisering visar elevens resultat på de olika uppgifterna i provet. Visualiseringen ger också en bild av hur de belägg eleven uppnått fördelas på de fyra förmågorna och nivåerna E, C och A. 

Visualisering B
Denna visualisering visar det samlade resultatet för hela klassen/gruppen. Den visar hur stor andel (i %) av beläggen som eleverna i klassen uppnått. Visualiseringen ger en bild av hur klassens/gruppens samlade belägg fördelas på de fyra förmågorna och nivåerna E, C och A.

Här kan även en jämförelse mot rikets skolor göras. "Riket" representeras av de elever som valts ut med hjälp av de dagar de är födda, tre per månad, det s.k. urvalet, se Lärarinformationen. Denna jämförelse kan göras först när inmatade elever i urvalet nått ett tillräckligt antal för att utgöra ett statistiskt underlag. Det kommer troligen att inträffa 3-5 veckor efter provets genomförande. Säkerheten i detta urval ökar sedan över tid, och kan därmed förändras. 

Frågor och synpunkter på visualiseringsmodellerna kan mailas till: natprov.geografi@edu.uu.se
Vi ser fram emot Din återkoppling!