Nationella provet i geografi åk 9, 2014

Uppgift 1

Uppgift 1
Bedömningsanvisningar

Följande text visar hur frågan anknyter till kursplanen i geografi (Lgr 11):

Ett syfte med undervisningen i geografi är att ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

Förmåga: Uppgiften har konstruerats utifrån att undervisningen i ämnet geografi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker. I den här uppgiften ska eleverna visa sina kunskaper i ämnet geografi genom att studera en karta som visar Australiens klimat samt stora städer och svara ja eller nej på sju frågor (slutna svarsformat) som handlar om kartan som källa.

Centralt innehåll: 
Uppgiften anknyter till det centrala innehållet genom punkten jordens klimat- och vegetationszoner samt att utveckla kunskaper om kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och tematiska kartor.

Kunskapskrav:
Kunskapskraven utgår från förmågorna och beskriver vilka kunskaper som krävs för respektive betygsnivå. I kunskapskravet för den aktuella förmågan förenas det eleven ska göra – undersöka omvärlden och använda kartan som en geografisk källa - med det centrala innehåll som finns i kursplanen. 

Uppgiften är avsedd att mäta betygsstegen E, C och A.
Progressionen för de aktuella delarna av kunskapskravet framgår av bedömningstabellen nedan.

E C A
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Uppgift 5 Kartan kan användas för att ta reda på var i Australien det finns höga berg. Förklara hur.

Ett syfte med undervisningen i geografi är att ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

Förmåga: Uppgiften har konstruerats utifrån att undervisningen i ämnet geografi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker. I den här uppgiften ska eleverna visa sina kunskaper i ämnet geografi genom att studera en karta som visar Australiens klimat samt stora städer och förklara hur kartan kan användas för att ta reda på var i Australien det finns höga berg.

Centralt innehåll: 
Uppgiften anknyter till det centrala innehållet genom punkten jordens klimat- och vegetationszoner samt att utveckla kunskaper om kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och tematiska kartor.

Kunskapskrav:
Kunskapskraven utgår från förmågorna och beskriver vilka kunskaper som krävs för respektive betygsnivå. I kunskapskravet för den aktuella förmågan förenas det eleven ska göra – undersöka omvärlden och använda kartan som en geografisk källa - med det centrala innehåll som finns i kursplanen. 

Uppgiften är avsedd att mäta betygen E, C och A.
Progressionen för den aktuella delen av kunskapskravet framgår av bedömningsmatrisen nedan.

E C A
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Uppgift 6 Med hjälp av kartan går det att se att Australien ligger söder om ekvatorn. Förklara hur.

Ett syfte med undervisningen i geografi är att ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

Förmåga: Uppgiften har konstruerats utifrån att undervisningen i ämnet geografi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker. I den här uppgiften ska eleverna visa sina kunskaper i ämnet geografi genom att studera en karta som visar Australiens klimat samt stora städer och förklara hur kartan kan användas för att ta reda på att Australien ligger söder om ekvatorn.

Centralt innehåll: 
Uppgiften anknyter till det centrala innehållet genom punkten jordens klimat- och vegetationszoner samt att utveckla kunskaper om kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och tematiska kartor.

Kunskapskrav:
Kunskapskraven utgår från förmågorna och beskriver vilka kunskaper som krävs för respektive betygsnivå. I kunskapskravet för den aktuella förmågan förenas det eleven ska göra – undersöka omvärlden och använda kartan som en geografisk källa - med det centrala innehåll som finns i kursplanen. 

Uppgiften är avsedd att mäta betygen E, C och A.
Progressionen för den aktuella delen av kunskapskravet framgår av bedömningsmatrisen nedan.

E C A
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Uppgift 2

Uppgift 2
Bedömningsanvisningar

Följande text visar hur frågan anknyter till kursplanen i geografi (Lgr 11):

Ett syfte med undervisningen i geografi är att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

Förmåga: Uppgiften har konstruerats utifrån att undervisningen i ämnet geografi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker. I den här uppgiften ska eleverna visa sina kunskaper i ämnet geografi genom att studera två kartor som visar världens största fordonstillverkare år 2002 respektive 2012. Med stöd av kartornas information ska eleverna besvara två uppgifter som består av fasta svarsformat.

Centralt innehåll: Uppgiften anknyter till det centrala innehållet genom punkten var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Kunskapskrav: Kunskapskraven utgår från förmågorna och beskriver vilka kunskaper som krävs för respektive betygsnivå. I kunskapskravet för den aktuella förmågan förenas det eleven ska göra – undersöka omvärlden och använda kartan som en geografisk källa - med det centrala innehåll som finns i kursplanen. 

Uppgiften är avsedd att mäta betyget E.


E
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt

Uppgift 8 Vilka orsaker finns till att produktionen av fordon har minskat i vissa länder men ökat i andra? Du kan ta hjälp av lokaliseringsmodellen nedan.

Förmåga: Uppgiften har konstruerats utifrån att undervisningen i ämnet geografi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Centralt innehåll: Uppgiften anknyter till det centrala innehållet genom punkten var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Kunskapskrav: Kunskapskraven utgår från förmågorna och beskriver vilka kunskaper som krävs för respektive betygsnivå. I kunskapskravet för den aktuella förmågan förenas det eleven ska göra – beskriva enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta - med det centrala innehåll som finns i kursplanen. 

Uppgiften är avsedd att mäta betygen E, C och A.
Progressionen för den aktuella delen av kunskapskravet framgår av bedömningsmatrisen nedan.

E C A
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Uppgift 3

Uppgift 3
Bedömningsanvisning

Följande text visar hur frågan anknyter till kursplanen i geografi (Lgr 11):

Ett syfte med undervisningen i geografi är att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla kunskaper om varför intressekonflikter om naturresurser uppstår. Vidare ska undervisningen medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.

Förmåga: Uppgiften har konstruerats utifrån att undervisningen i ämnet geografi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling. Genom att besvara uppgiften prövas elevens förmåga att resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor

Som stöd till elevens resonemang finns i en markerad ruta ett antal begrepp som eleven kan använda.

Uppgifter som är konstruerade för att mäta kursplanens förmåga fyra - utbildning för hållbar utveckling - konstrueras ofta med en stödruta där eleven får hjälp med att resonera ur olika perspektiv. I denna uppgift är stödorden Människor – Samhälle – Miljö och Individ – Samhälle samt Lokalt – Globalt.

Centralt innehåll: Frågans komplexitet öppnar för olika perspektiv och etiska överväganden och anknyter därmed till en punkt under rubriken ”Miljö, människor och hållbarhetsfrågor”: hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Kunskapskrav: Kunskapskraven utgår från förmågorna och beskriver vilka kunskaper som krävs för respektive betygsnivå. I kunskapskravet för den aktuella förmågan förenas det eleven ska göra – ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen samt ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras – med det centrala innehåll som finns i kursplanen.

Uppgiften är avsedd att mäta betygen E, C och A.
Progressionen för den aktuella delen av kunskapskravet framgår av bedömningsmatrisen nedan.

E C A
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.